Whitepaper

Winst maken door ICT in productiesector?

Brancherapport Productie

Download Winst maken door ICT in productiesector?

De productiesector is een branche die 'slim produceren' hoog in het vaandel heeft staan. Toch leven er veel managementvragen over de meest efficiënte inrichting van de productieketen, met name rond het uitbesteden van productieprocessen en de organisatie van het interne proces. Exact heeft daarom Heliview Research gevraagd om de situatie binnen de Nederlandse productiesectoren food, metaal en machinebouw inzichtelijk te maken. Deze whitepaper beschrijft de resultaten van dit onderzoek. De productiesector in Nederland groeit en zal naar verwachting blijven groeien. Echter, het omarmen, op waarde schatten en optimaal benutten van ICT-oplossingen in het totale productieproces vormt de komende jaren de grootste uitdaging.

Type
Whitepaper
Datum
mei 2012
Taal
NL
Bedrijf
Onderwerpen:
Branches
Afdelingen
Inhoudsopgave
  • Productiesector: motor van de Nederlandse economie
  • Belangrijkste business-uitdagingen
  • De belangrijkste aandachtspunten voor de komende twee jaar
  • Tevredenheid met intern proces
  • Belangrijkste interne aandachtspunten
  • Uitkomsten per subsector: machinebouw, food, metaal
Brancherapport Productie Brancherapport Productie Brancherapport Productie Onderzoek in opdracht van Exact 2 Brancherapport Productie Inhoud 1 2 3 4 Inleiding Conclusie Samenvatting resultaten onderzoek Over het onderzoek 4 5 6 18 3 Brancherapport Productie 1 Inleiding De productiesector is, in tegenstelling tot alle andere sectoren een branche die `slim produceren' hoog in het vaandel heeft staan. Dit komt vooral doordat de weg van idee naar factuur binnen deze sector een lange is. Fouten in dit proces hebben directe en meetbare invloed op de omzetontwikkeling en winstgevendheid. Efficiënt (lean) produceren is daarom belangrijk voor het succes van de onderneming. Niet verwonderlijk dus dat het met name deze sector is, die in vergelijking met andere branches het meeste aandacht blijkt te besteden aan het optimaliseren van de interne processen. Toch leven er veel managementvragen over de meest efficiënte inrichting van de (productie)keten, vooral over het uitbesteden van (delen van) het productieproces en de organisatie van het interne proces. Exact Software heeft in dit kader Heliview Research gevraagd om de situatie van de Nederlandse productiesectoren Food, Metaal en Machinebouw inzichtelijk te maken. Dit is gedaan door middel van telefonisch onderzoek onder 212 algemeen en financieel managers binnen deze sectoren, werkzaam in organisaties met 20-200 werknemers. In kaart is gebracht wat de situatie is waarin de sector zich momenteel bevindt. Welke uitdagingen liggen er voor productiebedrijven in het verschiet? Wat zijn de toekomstverwachtingen en welke strategieën worden door bedrijven uit de productiesector toegepast, opdat zij in de huidige economische situatie overeind te blijven? In dit rapport vindt u de samenvatting van een aantal resultaten uit het onderzoek. 4 Brancherapport Productie 2 Conclusie De productiesector is de afgelopen 2 jaar in omzettechnische zin relatief sterk gegroeid. Zeker wanneer zij vergeleken wordt met een aantal andere branches waaronder Bouw, Zakelijke dienstverlening en Groothandel. In het onderzoek geeft de productiesector aan dat zij de afgelopen 2 jaar een omzetgroei van ruim 7% heeft weten te realiseren en verwacht zij voor de komende 2 jaar een omzetgroei van bijna 10%. Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat de winstgevendheid onder druk is komen staan. Margeverbetering wordt vooral gezien als een speerpunt. De grootste business uitdaging is dan ook marge-herstel. Enerzijds door te groeien in omzet, maar ook met een sterk accent op efficiency verbetering van het productieproces. Investeringen zullen daarom allereerst dienen bij te dragen aan dit margeherstel. Organisatorische maatregelen worden genomen met als doel het productieproces efficiënter te maken. De productiesector wordt vanuit haar kernactiviteit gekenmerkt door een hoge noodzaak tot het doen van investeringen in met name kapitaalgoederen. 12% Van de gerealiseerde omzet wordt dan ook geherinvesteerd in het primaire proces. Het betreft hier hoofdzakelijk investeringen in de productiecapaciteit (bijv. machines en personeel) en in (technische) maatregelen om de procesmatige kant te verbeteren. 6% Van alle productiebedrijven investeert in ICT gerelateerde maatregelen. Lean productie wordt steeds vaker toegepast. 36% Van de productiebedrijven past deze methode toe, waarbij ruim een derde (37%) van de productiebedrijven met lean productie dit proces heeft geautomatiseerd. De productiesector in Nederland groeit en zal naar verwachting blijven groeien. Echter de grootste uitdaging in de komende jaren is het omarmen, het op waarde schatten en optimaal benutten van ICToplossingen in het totale productie proces. 5 Brancherapport Productie 3 Samenvatting resultaten onderzoek PRODUCTIESECTOR: MOTOR VAN DE NEDERLANDSE ECONOMIE De productiesectoren laten een positief beeld zien voor wat betreft omzetgroei over de afgelopen 2 jaar. De gemiddelde omzetgroei in de periode 2010­2011 kwam uit op ruim 7%, de omzetgroei voor de komende 2 jaar komt op naar verwachting bijna 10%. PRODUCTIE fOOD Indien groei: Gemiddelde groei in productie afgelopen 2 jaar Indien krimp: Gemiddelde krimp in productie afgelopen 2 jaar Indien groei: Verwachte groei komende 2 jaar Indien krimp: Verwachte krimp komende 2 jaar % van de omzet geïnvesteerd in afgelopen 2 tot 5 jaar % verwachte kostenbesparing 11% PRODUCTIE METAAL 13% PRODUCTIE MAChINEBOUw 10% -2% -6% -3% 11% 9% 14% -1% -0,5% -1% 14% 6% 10% 7% 12% 8% Maatregelen om kostenbesparing te kunnen realiseren · Reductie personeelskosten · Doorlooptijd verkorting · Productieoptimalisatie / -planning · Voorraadreductie · Productieoptimalisatie/ -planning · Voorraadreductie · Doorlooptijd verkorting · Productieoptimalisatie / -planning · Doorlooptijd verkorting · Reductie personeelskosten · Efficiency verbetering/ lean productie De productiesector is een van de weinige sectoren die in de afgelopen 2 jaar omzetgroei heeft weten te realiseren. Desgevraagd geven de productiebedrijven aan dat zij dit met name hebben bewerkstelligd door middel van het invoeren van productie-optimalisatie processen. 6 Brancherapport Productie Genomen maatregelen die hebben bijgedragen aan de groei van productie Betere benutting productiecapaciteit Uitbreiding productiecapaciteit Verbetering kwaliteit (Minder uitval) Uitbesteding Inkoop ipv productie Doorlooptijd verkorting Marketing en sales uitgebreid Internationalisering Lean productie We hebben meer klanten gekregen Meer personeel 5% 3% 3% 3% 2% 16% 16% 23% 22% 36% 32% Overig 16% Bron: Heliview Research Bron: Heliview Research De productie-capaciteit blijkt beter te worden benut; er is sprake van minder procesuitval, de productiedoorlooptijden werden verkort en er worden delen van het proces aan derden uitbesteed. 7 Brancherapport Productie BELANGRIJKSTE BUSINESS UITDAGINGEN Ondanks het feit dat de productiesector de afgelopen jaren in omzet is gegroeid, is de belangrijkste business uitdaging voor de komende 2 jaar gericht op (het in stand houden van) de continuïteit. Dit kan door kosten te besparen, de omzet te laten groeien en middels het op innovatieve wijze aanbieden/ ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Business uitdagingen Groei Continuïteit Kosten besparen / efficiency verhogen Omzet vergroten Kwaliteit waarborgen / vergroten Crisis doorkomen / voortbestaan / overleven New business genereren / nieuw product Productieproces optimaliseren (minder uitval) Omzet halen / behouden Winst maken / vergroten Export / groei in buitenland Intern proces aanpakken / optimaliseren Zoveel mogelijk business binnenhalen Uitbreiden Innovatie Automatisering (optimaliseren) Marktaandeel vergroten Investeren in personeel (ontwikk./ behoud) Levertijd (verkorten) Verbeteren fin. positie / marges Rendement Verkoop Stabiliteit Vinden van goed personeel / uitbreiden 13% 12% 11% 9% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Bron: Heliview Research Bron: Heliview Research Maar daarnaast blijken de business uitdagingen van productiebedrijven sterk gericht op procesverbeterende maatregelen. Voorbeelden hiervan zijn efficiency verhoging, kwaliteitsborging en proces-optimalisatie waaronder het optimaliseren van de automatisering. DE BELANGRIJKSTE AANDAChTSPUNTEN VOOR DE KOMENDE 2 JAAR Vanuit een marktgericht perspectief lijkt de productiesector de komende 2 jaar vooral internationale samenwerking te zoeken. Verwacht wordt dat productiebedrijven vaker zullen overwegen (delen van) het productieproces te gaan uitbesteden aan lage lonen landen. Maar daarnaast zal stevig worden ingezet op diversificatie in de vorm van het aanbieden van aanvullenden diensten, waaronder serviceen onderhoudscontracten. Maar liefst 45% noemt dit als een belangrijk tot zeer belangrijk speerpunt. 8 Brancherapport Productie Maar ook diversificatie in doelgroepmarkten blijkt prioriteit te hebben. Dit zowel door middel van het aanboren van nieuwe markten maar ook door het afzetten van haar producten op internationale markten. Kortom, naast aandacht voor efficiency verbeteringsmaatregelen van het interne proces, lijkt de productiesector daarnaast een groot aantal mogelijkheden tot omzetgroei in overweging te nemen. Keuzes zullen daarbij moeten worden gemaakt teneinde opportunisme niet de boventoon te laten voeren. Aandachtspunten voor de organisatie in de komende 2 jaar (belangrijk tot zeer belangrijk Internationalisering van bedrijfsactiviteiten, door internationale samenwerking 48% Differentiatie van bedrijfsactiviteiten door het aanbieden van aanvullende diensten (service, onderhoud etc.) Internationalisering van bedrijfsactiviteiten, vanwege internationale concurrentie 45% 42% Differentiatie van bedrijfsactiviteiten door het aanboren van nieuwe markten 32% Differentiatie van bedrijfsactiviteiten door korte product cycli 30% Prijsdruk 26% Differentiatie van bedrijfsactiviteiten door het ontwikkelen van nieuwe producten 20% Kostenbesparing of margedruk 17% Bron: Heliview Research 9 Brancherapport Productie TEVREDENhEID MET INTERN PROCES De productiesector is relatief tevreden over de wijze waarop het interne proces momenteel functioneert. Zowel voor haar kostenefficiency (6,8) maar ook voor de mate waarin het interne proces optimaal verloopt (7,0) wordt een positief cijfer afgegeven. De metaalsector blijkt daarbij de meest tevreden sector te zijn. Beoordeling van interne proces binnen de organisatie in rapportcijfer Productie machinebouw Productie metaal Productie food Productie Totaal 6,8 6,7 De kostenefficiëntie van het interne proces 7,0 6,8 6,7 6,9 De mate waarin het interne proces optimaal verloopt 7,3 7,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Bron: Heliview Research Wanneer echter meer op de details van de opbouw van deze schoolcijfers wordt ingezoomd, blijkt de situatie minder rooskleurig. Niet minder dan 34% beoordeelt de eigen organisatie met een 6 of lager als het gaat om de kostenefficiëntie van de interne organisatie. En 23% van de productiebedrijven geeft een rapportcijfer 6 of lager aan de mate van optimalisatie van het interne proces. Kortom; een kwart tot een derde van alle productiebedrijven is ontevreden met haar interne procesgang. Daarmee zullen deze bedrijven een grondige procesanalyse moeten doen om een van haar belangrijkste business doelstellingen, te weten continuïteitsborging met als doel margeverbetering, te realiseren. 10 Brancherapport Productie BELANGRIJKSTE INTERNE AANDAChTSPUNTEN Ook op het gebied van de inrichting van de ICT - organisatie, zijn de uitdagingen met betrekking tot de bedrijfsvoering bevraagd. De drie belangrijkste aandachtspunten binnen de ICT-bedrijfsvoering voor de komende 2 jaar zijn: · Continuïteit / up-to-date houden en optimaliseren van de systemen · Implementatie (upgrade) ERP-systeem · Vernieuwing software/hardware algemeen Bovenstaande uitdagingen sluiten aan bij de businessdoelstellingen die de productiesector naar voren brengt. Zo ziet de sector een grote rol voor ICT weggelegd ter ondersteuning van voorgenomen kostenbesparing. Belangrijkste overwegingen die ten grondslag liggen aan aanschaf bedrijfssoftware Kostenbesparing (niet gespecificeerd) Verbeterde planning Verbeteren van service aan klanten Standaarden verbeteren / kwaliteitsverbetering Verhogen omzet (niet gespecificeerd) Doorvoeren/ verbeteren van productinnovaties Verbeteren van de sales Lean IT Efficiencyvoordeel Nieuwe geografische markten aanboren 37% 30% 27% 21% 19% 16% 16% 14% 5% 5% Bron: Bron: Heliview Research Meer dan een derde van de productie-bedrijven ziet software als een middel voor kostenbesparingen proces-verbeteringen (bijv. planning). Toch blijken de investeringen in ICT niet groot ondanks het feit dat men hier mogelijkheden ziet voor. 95% Van de productiebedrijven heeft de afgelopen 2 jaar investeringen uitgevoerd. Daarvan is slechts 6% besteed aan investeringen in ICT. Mogelijk wordt dit cijfer enigszins vertekend door de omvangrijke investeringen in kapitaalgoederen (welke kenmerkend zijn voor productiebedrijven) waardoor investeringen in ICT enigszins vertekenen. 11 Brancherapport Productie Waarin is geïnvesteerd? Productiemiddelen (nieuwe machines / nieuwe productielijn) 73% Procesverbetering 40% Personeel 34% Productverbetering 26% ICT 6% De organisaties binnen de productie die investeren in procesverbetering (40%), hebben geinvesteerd in de volgende processen; Productiebeheer/ -planning Kwaliteitsmanagement Inkoop 26% Distributie / Transport R&D 21% Magazijnbeheer Service 17% Werkvoorbereiding Orderintake 12% Automatisering 57% 29% 21% 19% 17% 12% Gebouw 5% Overig 2% Bron: Heliview Research Bron: Heliview Research Het betekent wel dat productiebedrijven beter inzicht moeten verkrijgen in de ROI van ICT investeringen om de interne procesgang meer inzichtelijk en voorspelbaar te maken. Lean productie Lean productie heeft tot doel verspillingen in het productieproces zoveel mogelijk te elimineren. De methode kijkt naar waardetoevoeging: alle handelingen die geen waarde toevoegen kosten tijd en geld en zijn derhalve aan te merken als verspillingen. Bijna een derde van de productiebedrijven past principes uit lean productie toe; daarnaast geeft bijna 30% van de productiebedrijven aan dat zij nog nooit van lean produceren hebben gehoord. Gespecificeerd naar subsector, levert dit het volgende beeld op. BEKENDhEID MET `LEAN PRODUCEREN' Goed bekend mee, we passen het toe Goed bekend mee, maar we passen het niet toe Enigszins bekend mee Alleen bekend van naam Nooit van gehoord Productie food 24% 8% 21% 13% 35% Productie Metaal 32% 14% 9% 16% 29% Productie Machinebouw 42% 11% 11% 13% 24% Productie overall 32% 11% 13% 14% 29% 12 Brancherapport Productie Onderstaande figuur laat zien hoe lean produceren is ingeregeld binnen de productiesector. De belangrijkste toepassing van lean productie heeft als doel tot een betere capaciteitsplanning / linebalancing te komen. Wijze waarop 'Lean Produceren' is geautomatiseerd Capaciteitsplanning / Line balancing 61% Reductie voorraden 43% Kwaliteit management / SixSigma 39% Standaardisatie 32% Pull flow 21% Kanban / two bin / Polca 18% Overig 21% Bron: Heliview Research Daarnaast dient deze methodiek te leiden tot reductie van voorraden en streeft men hiemee tot een beter kwaliteits- management. Productie uitbesteding 48% Van de productiebedrijven heeft (delen van) haar productie(capaciteit) uitbesteed aan derden. Het overgrote deel is uitbesteed binnen Nederland. Opmerkelijk is dat een kwart van de producenten die capaciteit hebben uitbesteed, overwegen dit weer terug te halen (9%) of geeft aan dat ze deze stap tot het wederom insourcen, in het verleden heeft gezet (15%). De belangrijkste redenen voor deze stap is vooral toe te wijzen aan de kwaliteit van de geproduceerde goederen en het niet kunnen vertrouwen op tijdige levering waardoor doorlooptijden in het gedrang komen. 13 Brancherapport Productie DE SUBSECTOREN Het onderzoek in de branche productie is verricht in drie subsectoren, te weten machinebouw, food en metaal. Deze subsectoren is gevraagd naar een aantal branchespecifieke kenmerken waar zij mee te maken hebben en hoe hiermee wordt omgegaan. Hieronder staat per subbranche een aantal opmerkelijke uitkomsten weergegeven. SUBSECTOR MAChINEBOUw De sector machinebouw heeft als belangrijkste businessuitdaging het realiseren van omzet- en winstgroei, door nieuwe producten aan te bieden en nieuwe markten te betreden. De organisaties in de machinebouw zijn overall tevreden met hun bedrijfsvoering. Echter, indien wordt gekeken naar de totstandkoming van de gemiddeldes, is een aanzienlijk percentage bedrijven ontevreden. 22% Kent bijvoorbeeld een 6 of lager toe voor de mate van inzicht in aanwezige voorraden en het op tijd kunnen leveren. Een kwart beoordeelt de snelheid waarmee men kan offreren met een 6 of lager; 20% heeft onvoldoende inzicht in de levertijd. Tevredenheid met de volgende zaken binnen de productie machinebouw: Business uitdagingen Groei Continuïteit Kosten besparen / efficiency verhogen Omzet vergroten Kwaliteit waarborgen / vergroten Crisis doorkomen / voortbestaan / overleven Snelheid van offreren en calculeren New business genereren / nieuw product Omzet halen / behouden Winst maken / vergroten Export / groei in buitenland Intern proces aanpakken / optimaliseren Zoveel mogelijk business binnenhalen Productieproces optimaliseren (minder uitval) 13% 12% 11% 9% 9% 9% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 7,4 De mate van inzicht in de levertijd Innovatie Automatisering (optimaliseren) Marktaandeel vergroten Investeren in personeel (ontwikk./ behoud) Levertijd (verkorten) Verbeteren fin. positie / marges Rendement Verkoop Uitbreiden 7,4 Het op tijd kunnen leveren Stabiliteit Bron: Heliview Research Vinden van goed personeel / uitbreiden 7,3 De mate van inzicht in de aanwezige voorraden 7,3 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Bron: Heliview Research Van de machinebouwers, biedt 62% fieldservicediensten aan klanten (service verlenen op locatie bij de klant, op producten die geleverd zijn). 45% Van de bedrijven die fieldservicediensten aanbieden, heeft dit proces geautomatiseerd. 14 Brancherapport Productie SUBSECTOR fOOD De sector food kent als belangrijkste businessuitdaging het realiseren van groei. Men wil daarnaast kosten besparen en de efficiency verhogen, omdat prijzen in toenemende mate onder druk staan. Daarnaast wordt deze sub-sector gekenmerkt door haar focus op kwaliteitsborging/vergroting. Terughaalacties Een derde van de productiesector food heeft in het verleden te maken gehad met terughaalacties. Indien gevraagd wordt naar een rapportcijfer aangaande de efficiency rondom deze terughaalactie, kent men gemiddeld een 7,5 toe. Meer dan de helft van de food bedrijven heeft dit proces dan ook door middel van automatisering vastgelegd in procedures. Samenwerking in de keten en differentiëren De sector food werkt bij uitstek vaak samen met ketenpartners (leveranciers, distributeurs, transporteurs, etc). Voor de toekomst verwacht bijna de helft van de voedselproducerende bedrijven dat deze samenwerkingsverbanden verder uitgebreid zullen worden. Slechts 7% voorziet in deze een krimp. Deze samenwerking noopt tot goede onderlinge (geautomatiseerde) processen. Knelpunten die men hierbij ervaart hebben te maken met de kosten, de kwaliteit van communicatie en de doorlooptijd van productstromen tussen de ketenpartners. Opvallend is het om vast te moeten stellen dat een deel van de bedrijven (16%) actief in de productie sector food, geen automatisering inzet om deze communicatie tussen de ketenpartners optimaal te laten verlopen. Bedrijven die dit wel geautomatiseerd hebben, doen dit met Excel, in plaats van een meer dedicated communicatie pakket. Automatiseringspakketten die worden ingezet binnen de productie food Excel Data communicatie oplossingen, te weten: EDI Supply chain management oplossing Maatwerkpakket SAP Exact Bake-it Data communicatie oplossingen, te weten: XML Reflex ERP Portals Geen automatiseringspakket 0% 5% 7% 7% 7% 7% 5% 3% 3% 3% 16% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 21% 17% 38% Bron: Heliview Research 15 Brancherapport Productie Een andere wijze om te kunnen groeien en de crisis het hoofd te kunnen bieden is een verdere focus op diversificatie en ketenintegratie: inmiddels produceert 53% van de foodbedrijven voor een private label en voert 18% van de sector food een eigen groothandelfunctionaliteit. SUBSECTOR METAAL De sector metaal kent als belangrijkste businessuitdaging de continuïteit van de onderneming. Zij is vooral bezig met het overleven van de crisis en focust daarbij sterk op kostenbesparende maatregelen. Er is sprake van een slechts beperkte focus op het aanbieden van nieuwe producten of het betreden van nieuwe markten. Kostenbesparing moet gerealiseerd worden door optimalisatie van de productieplanning (41%), voorraadreductie (22%) en doorlooptijdverkorting (17%). Slechts 12% wil besparen door het terugbrengen van personeelskosten. Verder spelen de volgende sectorspecifieke ontwikkelingen binnen de sector Metaal een rol van betekenis: · · · · · Elimineren van verspillingen (lean) Snel kunnen afgeven van de leverdata Kortere levertijden Kleinere ordergroottes Hogere bestelfrequentie 84% 74% 75% 51% 46% Echter, de bedrijven geven aan niet optimaal uitgerust te zijn om deze uitdagingen ook werkelijk uitgevoerd te krijgen: · 21% Van de bedrijven in de metaalproductie geeft aan dat het huidige automatisering-systeem deze ontwikkelingen niet voldoende ondersteunt; · 15% van de vestigingen in de metaalproductie heeft naar eigen zeggen niet voldoende inzicht in de planning van de werkvloer; · 35% van de vestigingen in de metaalproductie blijkt ook geen geautomatiseerd systeem voor de planning op de werkvloer in gebruik te hebben. Driekwart geeft aan hier echter wel behoefte aan te hebben. Uitbesteding van productie De metaal industrie is, in vergelijking met de overige productiesectoren de meest prominente "uitbesteder" van productiecapaciteit. 60% Van de organisaties binnen de metaalproductie besteedt een deel van haar productie uit. Men is over het algemeen tevreden met deze uitbesteding. 16 Brancherapport Productie Tevredenheid met de volgende zaken omtrent het uitbesteden van productie (productie metaal): Prijs 7,4 De kwaliteit van het geleverde product 7,4 De afstemming van werkzaamheden tussen u en de andere partij 7,3 Betrouwbaarheid van leveringen 7,0 Snelheid van leveren 6,8 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Bron: Heliview Research Vanzelfsprekend zijn er ook organisaties die minder tevreden zijn. Deze ontevredenheid richt zich met name op de betrouwbaarheid van levering: 29% van de bedrijven kent aan dit aspect een schoolcijfer 6 of lager toe. Daarnaast blijkt ook de snelheid van levering een deel van de bedrijven tot onvrede te brengen. (33%) Van de metaalbedrijven die delen van hun productie uitbesteden geeft een schoolcijfer 6 of lager aan dit aspect. 17 Brancherapport Productie 4 Over het onderzoek Heliview Research heeft dit onderzoek in opdracht van Exact uitgevoerd. In totaal zijn er voor dit brancherapport netto n=212 interviews afgerond met voornamelijk algemeen en financieel directeuren binnen de productie food, metaal en machinebouw. De verdeling naar subsector is: · Food: n=65 · Metaal: n=92 · Machinebouw: n=55 De organisaties hebben 20 tot 200 werknemers in dienst. De telefonische interviews vonden plaats tussen 5 en 22 maart op het callcenter van Heliview Research te Breda. Een interview duurde gemiddeld 20 minuten. 18
Uitgelichte Whitepaper

Mobiel testen: ontwikkel uw strategie!

Mobiel testen: ontwikkel uw strategie!

Mobiel platformen veranderen de manier waarop we leven en werken. Waar vroeger PC’s en notebooks alleen heersten, zijn tablets en smartphones hard op weg om een steeds crucialere rol in te vullen. Een studie van ABI Research toont aan dat het gebruik van mobiele applicaties op...

XBOSoft
Whitepapers nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van welke whitepapers er zijn toegevoegd aan de Computable IT Knowledgebase? Abonneer je dan op de gratis nieuwsbrief.